නවතම තත්ත්වය
ශ්‍රී ලංකාව තුළ

මාර්තු 28 16:00 වන විට

කොරෝනා බවට සැක පුද්ගලයන්

199

කොරෝනා බවට තහවුරු ආසාදිතයින්

110

සුවය ලැබුවන්

9

මරණ

0


* ජනවාරි මස වාර්තා වූ චීන ජාතික කාන්තාවද ඇතුළත්
ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවේ වර්ධනය
දිනකට එක්වන නව ආසාදිතයින්
ආසාදිතයින්ගේ ව්‍යාප්තිය

වයස අනුව
ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය අනුව
දිස්ත්‍රික්කය අනුව
* මීට අමතරව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ - 32, විදේශික - 3
ලොව පුරා

මාර්තු 28 14:00 වන විට

කොරෝනා බවට තහවුරු ආසාදිතයින්

601,502

සුවය ලැබුවන්

133,454

මරණ

27,438

ආසාදිත රටවල්

199රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු